historia

Autoškola AKADÉMIA ako ju poznáme v súčasnosti bola založená v roku 1992 pod názvom Oddelenie dopravnej výchovy a služieb, ktoré tvorilo samostatné pracovisko Mechanizačnej fakulty VŠP v Nitre. Ku vzniku oddelenia predchádzalo zriadenie Ústavu pre meraciu a vyhodnocovaciu techniku v roku 1982 a Realizačného centra v roku 1987. Pracovisko sa vytvorilo z pracovníkov bývalého Realizačného centra. Názov Autoškoly „AKADÉMIA“ sa zrodil v roku 2001, ako symbol jednoduchšieho vnímania na trhu a vyjadrenia kvalitatívneho prístupu vysokoškolských pedagógov v  oblasti výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie. Taktiež bolo vytvorené aj logo autoškoly, ktoré prešlo inováciou v roku 2010.

Autoškola AKADÉMIA (Oddelenie dopravnej výchovy a služieb - ODVS) sa nachádza v priestoroch bývalej Vojenskej katedry. Náplňou pracoviska bola dopravná výchova študentov Mechanizačnej fakulty, ale i iných fakúlt a škôl s možnosťou získať vodičské oprávnenie. V rámci poskytovania služieb v roku 1993 bolo na ODVS  zriadené pracovisko Emisných kontrol, ktoré sa modernizovalo v roku 1997 a svoje služby poskytovalo do 31. 5. 2008. Za veľký úspech oddelenia možno považovať získanie troch certifikátov, z ktorých jeden oprávňoval fakultu vykonávať výcvik vodičov motorových vozidiel na motocykel, osobný automobil, traktor a nákladný automobil. Druhý certifikát poveroval oddelenie školiť učiteľov – vodičov motorových vozidiel v plnom rozsahu oprávnenia a posledný certifikát udeľoval právo vykonávať prehliadky a emisné kontroly motorových vozidiel. V rámci uvedených aktivít boli dobudované nové výučbové laboratóriá a učebne, ktoré boli vybavené učebnými modelmi, audiovizuálnou technikou, ako aj modernými vyučovacími pomôckami a počítačovými programami. Zo získaných prostriedkov HČ boli zakúpené cvičné motorové vozidlá.

Bývalí zamestnanci Autoškoly:

Ing. Jozef Kolník, Stanislav Jablonický, Dušan Horský, Ing. Jozef Vernarec, Vierka Danišová, Ing. Margita Semetková, Helena Homolová, Viera Hrmová, Renáta Záhorská, Miroslava Papová, František Viskup, Jozef Golian, Zuzana Babulícová, Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.,Jitka Bednáriková.

 

historia