Skupina A

Minimálny vek: 24 rokov

Poplatok za skúšku (kolky):  16,5 € (opakovaná 4 €)

 

v  Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá - motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých výkon presahuje 15 kW. oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

 

v Do skupiny motorových vozidiel A patria

a)      dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,

b)      motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

 

v  Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a)      je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,

b)      predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,

c)       vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,41a)

d)      splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a f).