Skupina CE

Minimálny vek: 21 rokov (18 rokov)*

Poplatok za skúšku (kolky):  100 €

(opakovaná skúška 25 €)

 

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.

(Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.)

 

Do skupiny motorových vozidiel CE patria

jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

 

Psychická spôsobilosť

(5) Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

  1. a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  2. b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:

  1. a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  2. b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo

využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.