OTVORENIE ONLINE KURZU
01.12.2020 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
10.12.2020 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
21.12.2020 16:00

Aktuality

napísal (počet komentárov: 0)

VÝUČBA S OPATRENIAMI

Teórie v autoškole stále prebiehajú online. Trenažér a praktické jazdy môžu prebiehať s potvrdením o negatívnom teste COVID-19, po zmeraní teploty, s rúškom na tvári a dezinfekciou rúk pri vstupe do vozidla. Spolu to zvládneme. Chráňte seba i nás.

VYHLÁŠKA 16/2020

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

§ 1 Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) az) zákona sa v období od 2.novembra 2020 05:00 hod. do 9.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2.novembra 2020 do 9. novembra 2020,

e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020,

 

napísal (počet komentárov: 0)

Zrušenie skúšok z odbornej spôsobilosti - PZ SR

Na základe informácie z dňa 23.10.2020 a príkazu PPZ sa všetky skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie nevykonávajú až do odvolania. Prihlášky na skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie sa až do odvolania nepreberajú. S platnosťou od 24.10.2020.

napísal (počet komentárov: 0)

NÚDZOVÝ STAV A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Vláda vyhlásila 30.9.2020 na Slovensku núdzový stav a od 24. októbra do 1. novembra 2020 bol vyhlásený zákaz vychádzania s niektorými výnimkami. Zároveň sa od 26. októbra do 27. novembra zatvárajú školy okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Školy od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 27. novembra 2020:
Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu
Výnimky majú len detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA: CELÁ SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 (okrem Oravy a Bardejova)  

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:
      - v čase od 1.00 do 5.00 h
      - cesta na testovanie
      - cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy
      - najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt
      - pobyt v prírode (v okrese bydliska)
       - dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

Nasledujúce dva víkendy  - plošné testovanie na celom území SR.

Na základe vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania Autoškola Akadémia zabezpečuje všetky teoretické prípravy žiadateľov dištančnou formou (prostredníctvom MS Teams prípadne individuálnymi konzultáciami všetkých foriem).

napísal (počet komentárov: 0)

Najnovšie platné hygienické opatrenia - COVID 19 (od 15. októbra 2020)

RÚŠKA:

- od 15. októbra do odvolania platí povinnosť nosiť rúško v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta
- nebudú povinné pri výkone športu v exteriéri
- nebudú povinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov
- pre deti do 6 rokov nie sú povinné, ale dôrazne odporúčané
- výnimku z nosenia rúšok budú mať žiaci  so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
- výnimku majú aj fotografované osoby, nevesta a ženích pri sobáši
- výnimky majú aj tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, umelci a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu a zamestnanci, ktorí sú na pracovisku sami

Autoškoly:

- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov
- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)

aktuálne opatrenie ÚVZ SR k hromadným akciám a prevádzkam:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

napísal (počet komentárov: 0)

Aktuálne platné hygienické opatrenia - COVID 19 (10.9.2020)

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 10. septembra 2020

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči a inštruktori mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov vozidla a výcviku na trenažéri (najmä volant a rýchlostná páka) po každom účastníkovi,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motoriek zabezpečiť, aby každý z frekventantov tohto kurzu mal vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky.

Všetkým maloobchodným prevádzkam a prevádzkam služieb sa odporúča zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.

Tieto odporúčania sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (ako odporúčanie),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.