Otvorenie kurzu
18.05.2023 16:00

Otvorenie kurzu
01.06.2023 16:00

Aktuality

napísal (počet komentárov: 0)

info z MDV SR

Predĺženie platnosti dokladov

Zákonom č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, boli predĺžené platnosti niektorých dokladov.

Ide o predĺženie platnosti dokladov (ktorým uplynie alebo uplynula platnosť počas krízovej situácie) podľa:

 • zákona č. 56/2012 Z. z. – platnosť dokladov sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie; ide o tieto doklady:
  • povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
  • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
  • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
  • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
  • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
  • dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
  • dopravná licencia v mestskej doprave,
  • dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave,
  • povolenie na medzinárodnú pravidelnú dopravu,
  • osvedčenie pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi,
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí,
  • osvedčenie o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí,
  • osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
  • poverenie na školenia bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
  • koncesia na výkon taxislužby,
  • povolenie na prevádzkovanie dispečingu.
 • zákona č. 280/2006 Z. z. – platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • zákona č. 93/2005 Z. z. – platnosť inštruktorského preukazu a lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly sa predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

 

Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 (.pdf, 284 kB), kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

napísal (počet komentárov: 0)

Výučba v autoškole konečne v normálnom režime.....

Vážení uchádzači o vodičské oprávnenie, na úvod týchto pár riadkov Vás srdečne pozdravujeme a tešíme sa, že ste najhoršie obdobie obmedzeného režimu COVID 19 prekonali a že sa vraciame sa do normálneho chodu autoškoly. Postupne sa snažíme Vás osloviť podľa začiatku kurzu, môže sa stať že náš telefonát nezaregistrujete, preto Vás žiadame kontaktujte našu prevádzku na mob. 0903 260306, aby sme minuloročné kurzy dotiahli do úspešného konca.

Krásne jarné počasie nám praje jazdiť všetky skupiny teda aj skupiny AM, A1, A2 A, ktoré začali minulý rok 2021 a nedokončili kurz pre prísne obmedzenia COVID-u a neskôr pre nepriaznivé počasie. Veľmi nás mrzí za nezvyčajnú dĺžku všetkých kurzov, ale kvalita výučby a prednostné právo rozjazdenia ukončených uchádzačov ktorí ešte neabsolvovali záverečnú skúšku je súčasťou kvalitnej prípravy.

Minulým týždňom pokračuje skúšanie PZ SR taktiež v normálnom režime, preto prosíme o trpezlivosť s pridelením termínov vzhľadom na ukončenú skupinu a max. kapacitu vyskúšaných na deň. V našom záujme je aby ste boli vyskúšaní v čo najkratšom čase po ukončení kurzu. V prípade komfliktu priddeleného termínu s inou dôležitou aktivitou (maturita, zahraničná cesta, a pod.) nás kontaktujte a daný problém vyriešime. Tešíme sa na Vaše úspešné ukončenie kurzu a taktiež na nových uchádzačov v kurzoch.

Krásny deň všetkým.......

napísal (počet komentárov: 0)

Krásne prežitie vianočných sviatkov

Kolektív autoškoly praje všetkým čo čítajú tieto riadky krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších. Sviatky plné pokoja, radostí a hlavne zdravia....

napísal (počet komentárov: 0)

Výučba v autoškole opäť pokračuje......

Výučba v autoškole opäť pokračuje na základe opatrení z vyhlášky 186/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Žiaci v autoškole, ktorí mali naplánované skúšky a ktorí mali kurz dojazdiť  budú vybavený prednostne. Následne budeme plánovať žiakov všetkých ostatných kurzov podľa prihlásenia sa do kurzu v čase COVID-19 opatrení.

Vyhláška 186/2021

§ 2

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,

b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,

d) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,

e) zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti TF SPU v Nitre v závode KIA Motors Slovakia s.r.o

Študenti TF SPU v Nitre  navštívili závod KIA Motors Slovakia s.r.o, s cieľom oboznámiť sa s výrobným závodom a jeho strediskami. Cieľom exkurzie vo výrobnom závode KIA bolo previazať teoretickú časť vyučovacieho procesu s praxou a rozšíriť všeobecný prehľad študentov v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku.